معاون آموزش ابتدایی استان قزوین خبر داد:
1398/04/18

نظر به اهميت اطلاع رساني درخصوص روند اجراي همايش،درراستاي اجراي برنامه « دومين همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»   بنراطلاع رسانی همایش؛ در ادارات آموزش وپرورش استان در مناطق نصب گردید.