محورهای همایش

- هویت، رشد و تعالی همه جانبه اوان کودکی

- عناصر هویت و فرایند هویت یابی در کودکان پیش دبستانی در بستر فرهنگ  اسلامی- ایرانی

- بررسی و آسیب شناسی وضعیت موجود هویت و فرایند هویت یابی در کودکان ایران - اسلامی در آموزش و پرورش پیش دبستانی

- نقش بسترها و فرایند های اجتماعی در هویت و فرایند هویت یابی کودکان (خانواده، مدرسه، همسالان، جامعه و ...)

- بازنمایی هویت اسلامی- ایرانی کودکان پیش دبستانی در رسانه ها، سینما و فناوری های دیجیتال ارتباطی و اطلاعاتی

- انواع هویت کودکان و نحوه بازنمایی آن در الگوی هویت اسلامی- ایرانی با توجه به اسناد بالادستی آموزش و پرورش

- نقش معارف و متون دینی در هویت کودکان

- نقش هنر و ادبیات (شعر، داستان و...) در فرایند هویت یابی کودکان

- راهکارهای اجرایی در جهت کمک به شکل گیری و تقویت هویت اسلامی- ایرانی کودکان

- شناسایی موانع هویت یابی کودکان دوره پیش دبستانی

- بحران هویت و اختلال در شکل گیری هویت اسلامی- ایرانی کودکان آسیب پذیر

- سایر موضوعات مرتبط با عنوان همایش (هویت) با تاکید بر ارائه مدل اجرایی و الگوهای عملیاتی متناسب با محورها