تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقاله و دیگر بخش ها »
1397/07/05
اعلام نتایج داوری مقالات »
1397/07/08
آخرین مهلت واریز هزینه »
1397/07/10
آخرین مهلت ویرایش مقالات »
1397/07/10
برگزاری کنفرانس »
1397/08/30