تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقاله و دیگر بخش ها »
1397/07/20
اعلام نتایج داوری مقالات »
1397/07/20
آخرین مهلت واریز هزینه »
1397/07/20
آخرین مهلت ویرایش مقالات »
1397/07/20
برگزاری کنفرانس »
1397/08/30