معرفی همایش

 

مهم ترین و والاترین عنصری که در پیشرفت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی به صورت مقطعی و کاریکاتوری، قدرتمند و قوی  هم باشد آن پیشرفت مانا و متوازن نبوده و میان تهی است. نتایج نشان می دهد که غنی سازی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، مذهبی، سیاسی و ارائه شناخت های زیر بنایی می تواند در شکل گیری و تقویت هویت هر ملتی مفید واقع شود. با ورود اسلام به ایران هویت ایرانی رنگ اسلامی به خود گرفت و با آن عجین شد به طوری که در حال حاضر تفکیک این دو امکان پذیر نیست، بنابراین شکل گیری صحیح هویت ایرانی - اسلامی و انقلابی در کودکان مستلزم ارائه داده ها و اطلاعات مرتبط با فرهنگ ملّی است، چرا که کودکان ما نسل چهارم پس از انقلاب را تشکیل می دهند، نسلی که فاصله معنی داری با نسل های پیشین دارند. با شرایط جدید جامعه امروزی اگر به درستی به مساله هویت پرداخته نشود ممکن است در آینده نسل فعلی را دچار عدم تعادل کند، به همین منظور و جهت پرورش مبانی هویت اسلامی -ایرانی در کودکان به خصوص کودکان دوره پیش دبستانی که شاکله ی شخصیتی آنان در حال شکل گیری است و در راستای ترویج فرهنگ اسلامی - ایرانی و فرهنگ سلامت با بهره مندی از ابزار هنر و معرفی و شناخت بیشتر آحاد جامعه در این مقوله و  همچنین تقویت و انسجام هویت ایرانی اسلامی و پیوند هر چه بیشتر کودکان با انقلاب اسلامی و تقویت هویت ملی، معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاری اولین همایش ملّی هویت کودکان ایران اسلامی (با مدیریت اجرایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد) نموده است.