ساختار علمی همایش

 

شورای سیاستگذاری همایش:

 

دکتر رضوان حکیم زاده (معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش)

 

دکتر رخساره فضلی (مدیر کل دفتر  آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش)

 

دکتر عباسعلی دانافر (مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان یزد)

 

سعیده بهادرزاده (معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد)

 

دکتر محمد حسن رادمنش (معاون اسبق آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد)

 

دکتر علیرضا جلالی (مشاور مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان یزد) 

 

 

 

ساختار سازمانی همایش:

 

رئیس همایش:

 

دکتر رضوان حکیم زاده (معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش)

 

دبیر علمی همایش:

 

دکتر رخساره فضلی (مدیر کل دفتر  آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش)

 

 

کمیته علمی همایش (قالب مقاله):

 

دکتر رضوان حکیم زاده (معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش)

 

دکتر رخساره فضلی (مدیر کل دفتر  آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش)

 

دکتر عباسعلی دانافر (مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان یزد)

 

دکتر علیرضا جلالی (مدرس دانشگاه و مشاور مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان یزد) 

 

دکتر شادی ضابط (استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد) 

 

دکتر سعید وزیری  (استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد) 

 

دکتر میترا کامیابی (دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان) 

 

دکتر سمانه اسعدی (استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه یزد) 

 

دکتر زهره سعادتمند (دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

 

دکتر نرگس کشتی آرای (دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

 

پرفسور سید ابراهیم میرشاه جعفری (استاد تمام و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان)

 

دکتر محمد حسین حیدری (استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان)

 

دکتر سید احمد هاشمی (دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد)

 

دکتر حبیب پاسالارزاده (استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر)

 

دکتر افسر خلیلی (مدرس پردیس دانشگاه فرهنگیان استان یزد)   

 

کمیته علمی همایش (سایر قالب ها):

 

سعیده بهادرزاده (معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد)

 

دکتر محمد حسن رادمنش (معاون اسبق آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد) 

 

دکتر علیرضا جلالی (مشاور مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان یزد) 

  

جمیله جنتی (کارشناس مسئول اداره دوره اول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی استان یزد) 

 

 

کمیته اجرایی همایش:

 

رئیس کمیته اجرایی همایش:

 

دکتر عباسعلی دانافر (مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان یزد)

 

دبیر اجرایی همایش:

 

سعیده بهادرزاده (معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد)

 

مسئول کمیته برنامه ریزی همایش:

 

جمیله جنتی (کارشناس مسئول اداره دوره اول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی استان یزد) 

 

عضو ستاد اجرایی همایش:

 

رضا فراشبندی

 

رضا غلامیان