پیام ودیدگاه سرپرست محترم آموزش و پرورش استان خوزستان در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/20

باسمه تعالی

 شکل گیری هویت در ابعادمختلف ،بدون وجود آموزش وپرورش مستعد به تقویت وپرورش آن امکان پذیر نیست .
آموزش وپرورش درکنارخانواده،اصلی ترین نهادی است که وظیفه درونی کردن ارزش ها وشکل گیری هویت را برعهده دارد.
دراین راستاآموزش وپرورش پیش دبستانی وابتدایی دوره مناسبی برای شکل دادن هویت کودکان است .چراکه دراین سن کودک توانایی فزاینده ای درزمینه استدلال قیاسی دارابوده وآمادگی لازم برای پذیرش نگرش ها را دارد.
آموزش وپرورش بایددربرنامه درسی وفوق برنامه درسی ،دانش آموزان را به گونه ای پرورش دهدکه از آرامش درونی برخوردارباشند تابتوانند بااندیشه ای آزاد و شکیبابه توسعه زندگی خود بیندیشند.پیدایش وتقویت هویت دربستری از تعارضات فکری وتاریخی ،خشونت ،بی احترامی به ارزش ها وباورها امری دور از انتظار است.