پیام ودیدگاه مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان هرمزگان در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/19

هویت ملی، برگرفته از مجموع هویت های متنوع فرهنگی و اجتماعی افراد یک جامعه، هویتی

متکثر و فراگیر است که از مولفه های مهم اقتدار سیاسی اجتماعی هر کشور به شمار می رود .

تأثیر هویت ملی در انسجام اجتماعی و پیوند مردم و نسل ها و اقوام مختلف و یکپارچگی ملی و

نقش مستقیم آن در توسعه ضرورتی انکار ناپذیر است، به تعبیری این مهم در شمار مباحث مهم

و برجسته در دنیای امروز است که دارای بیشترین کارکرد در تقویت وحدت و ایجاد انسجام ملی می باشد .

در این میان جایگاه آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت به عنوان مولد نیرو و سرمایه ی

انسانی در تقویت بنیان های هویت ملی بسیار مهم و استراتژیک است. در واقع هویت ملی به

مجموعهای از گرایشها و نگرشها نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویت بخش و یکپارچه کننده در سطح یک کشور اشاره دارد که بدون تردید نقش آموزش و پرورش در تحکیم و تقویت آن به عنوان مجموعه انسان ساز، بی بدیل و غیرقابل انکار است .

برای ترسیم جایگاه تعلیم و تربیت و نقش این مجموعه در پویایی هویت ملی باید ابتدا به اجزای

تشکیل دهنده این مفهوم اشاره کرد .

بدون تردید بخش عمده ای از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهد، بدیهی است نخست خانواده و سپس مدرسه در شکل گیری هویت این گروه سنی تاثیرگذار است. اگرچه در جامعه فعلی عوامل و زمینه های مختلفی در شکل گیری هویت افراد تاثیر گذار هستنداما هنوز خانواده نقش و جایگاه ویژه خود را دارد .

پس از خانواده، آموزش و پرورش و به طور کلی نهاد تعلیم و تربیت، مکمل و به تعبیری همراستادر هویت بخشی به نسل آینده ساز جامعه است .

بدین تربیت هر نظام سیاسی و اجتماعی و یا به تعبیری حاکمتی باید در کنار توجه به نهادخانواده، به دوره آموزش عمومی به منزله ی یکی از پایه های سازنده ی شخصیت افراد که درواقع زیرساخت هویت ملی را تشکیل میدهد توجه خاص داشته باشد .

منشاء بسیاری از نگرش ها و تفکرهای انسان، تصویربرداری و معناسازی هایی است که از بدو

تولد در خانه و در ادامه آن در مدرسه، شکل می گیرد، لذا می توان به اهمیت دوره آموزش های

پیش دبستانی در شکل گیری هویت ملی به مثابه رکن شخصیت و متمایز کننده او در همان دوره آموزش ابتدایی پی برد .

دست اندرکاران آموزش و پرورش برآن شدند تا با دقت نظر و اعمال حساسیت های لازم در مولفه های تعلیم و تربیت، از جمله برنامه ریزی درسی و به ویژه محتوای درسی، تمهیدات لازم را بااتخاذ روش های مناسب برای ایجاد آگاهی و تقویت بُعد شناختی و تعمیق و تحکیم حس تعلق

به هویت ملی در بُعد عاطفی و احساسی در کودکان (نوآموزان )فراهم آورند .

همچنین نقش فضاهای آموزشی به عنوان یکی از ابزارهای نظام آموزش و پرورش در تسهیل

جریان تعلیم و تربیت، خصوصا" تحکیم و تعمیق هویت ملی مد نظر است که باید مورد امعان

نظر ویژه قرار گیرد .

لذا توجه و برنامه ریزی اصولی در خصوص چگونگی، طراحی و ساخت فضاهای آموزشی به گونه ای که تحقق اهداف تعلیم و تربیت رسمی و عمومی را سرعت بخشد یک ضرورت است و غفلت از این موضوع، آسیب ها و صدماتی را در پی خواهد داشت.