پیام ودیدگاه مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان لرستان در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/13

                                                        باسمه تعالی

آموزش وپرورش به عنوان مهمترین رکن سازنده فرهنگ وهویت جامعه نقش والایی در شکل گیری جامعه صالح واعتلای مداوم آن بر اساس نظام معیار اسلامی داردودر این راه تکیه بر معارف انسان ساز مکتب اسلام وابتناء بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی تکوین وتعالی پیوسته ی هویت مشترک متربیان را به عنوان هدف کلی تربیت رسمی وعمومی در راستای تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش در دستور کار قرار داده و با درک صحیح از اقتضائات دوران کودکی با اجرای برنامه های ملی، استانی، منطقه ای ومدرسه ای مختلف  گام های موثری برداشته است.
همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی دردوره پیش دبستانی که با همت معاونت آموزش وزارت متبوع برای دومین سال برگزار می گردد، زمینه برانگیختن حساسیت اجتماعی وجلب نگاه وتوجه همگانی را نسبت به عنصر مهم هویت درابعاد، وجوه ولایه ها ی مختلف آن با هدف نهایی افزایش وحدت ملی و انسجام اجتماعی فراهم نموده است، ضمن تقدیر از این حرکت ارزشمند انتظار می رود با حضور اثربخش فرهیختگان واندیشمندان گرامی بستر ثبت اخوت، همدلی، تعاون ومشارکت میان افراد جامعه ونیز رابطه مسالمت آمیز، حق محورانه با دیگر اقوام وملل در چارچوب نظام معیار اسلامی فراهم نماید.