پیام ودیدگاه مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان ایلام در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/12

باسمه تعالی

نظام آموزش و پرورش در هر کشوری یکی از مهم ترین ارکان سازنده ی فرهنگ و هویت آن جامعه است، لذا تقویت فرهنگ و هویت ملی، نیازمند تقویت و تحول در نظام آموزش و پرورش آن کشور است. تعلیم و تربیت در دوران کودکی به دلیل تکوین شخصیت کودکان اهمیت بیشتری دارد، چرا که هم زمینه پذیرش تربیت بیشتر است و هم تغییر و تحول در آن پس از تکوین و تثبیت ،کمتر خواهد بود. به همین دلیل علما، تعلیم و تربیت دوران کودکی را به نقش بر سنگ تعبیرکرده اند. با عنایت به این مهم در دنیا کودکان پیش دبستانی تحت پوشش برنامه های تربیتی قرار می گیرند تا هم به رشد و تربیت آنان در ابعاد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کمک شود و هم برای ورود مناسب به دبستان آماده شوند. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر رشد همه جانبه در ابعاد مختلف تأکید شده و مرکز ثقل این رشد هویت است. در کشور ما ایران، هویت ملی ایرانی موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ترکیبی از سه بعد هویت اسلامی ، هویت ایرانی و هویت متجددانه می باشد که می تواند موجبات همبستگی ملی را در میان دانش آموزان فراهم نماید که در این میان، لایه ی هویت اسلامی- ایرانی از اهمیت بیشتری در این سند برخوردار است. 
تربیت بدون توجه به هویت و مؤلفه های های آن در صحنه زندگی اجتماعی اثر بخشی چندانی نخواهد داشت. لذا یکی از اهداف اساسی دوره پیش دبستانی و برنامه های آن پرورش هویت کودکان است. برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی در استان قزوین فرصت مغتنمی است تا با عنایت به تجارب نخستین همایش و با استفاده از همه ظرفیت های درون بخشی و برون بخشی اهمیت و جایگاه هویت در برنامه های تربیتی تبیین و موجبات غنای این برنامه ها فراهم گردد.