پیام رئیس آموزش و پرورش منطقه الموت شرقی در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني»
1398/05/02

                                             باسمه تعالی

قدمت یک کشور به اندازه قدمت فرهنگ و پیشینه ی تاریخی و تمدن آن است. ماندگاری یک فرهنگ نیز به طور مستقیم به انتقال سینه به سینه مؤلفه های آن بستگی دارد. پایه و بنای یک فرهنگ،اسطوره ها، الگوها، نمادها و اسوه هایی هستند که رفتار، کردار و اعمال شاخصی داشته اند و باعث پویایی، رشد و پیشرفت آن جامعه بوده اند. الگوهایی که خود در درون آن فرهنگ پرورانده شده اند. وقتی فردی فرهنگی را می پذیرد، یعنی تمام مشخصه های آن را درونی می سازد و رفتاری که خروجی آن است کاملا با باورها، اعتقادات و نگرش های آن فرهنگ پذیرفته شده مطابقت دارد. در نتیجه انتظار می رود سیاست گذاران و فعالان رسانه ای حوزه کودک، ویژگی های افرادی نظیر شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی، حججی، ... و شخصیت ها و قهرمانان اسطوره ای چون: پوریای ولی، آرش، فریدون، رستم و ... را برای کودک ایرانی به تصویر کشند تا خلق و خوی این کودک در چارچوب فرهنگ اسلامی و ملی پرورش یابد. حتی این موضوع قابل اهمیت است که ساخت شخصیت های خیالی بدون وجود خارجی نیز باید در داخل همان فرهنگی صورت گیرد که کودک متعلق به آن است. این ساختن هیچ منافاتی با حقیقت ندارد، زیرا شخصیت خیالی با کنار هم قراردادن خصلت های نیک یک فرهنگ به مرحله خلق می رسد.
به دلیل پایداری و اثربخشی بلند مدت برنامه های فرهنگی می توان گفت؛ امروزه پیروزی با فرهنگی است که برای ترویج الگوهای کهن و غنی خود سرمایه گذاری بیشتری کند تا بدان جا که حتی اسطوره ها و الگوهای خود را جهانی سازد. اگر سرمایه گذاری فرهنگی صورت نگیرد یا در حد معقول و مورد نیاز نباشد نباید از جوان( کودک دیروز) توقع رفتاری مطابق با ارزش ها و هنجارهای فرهنگ خودی را داشت زیرا سبک زندگی خود را به طور ناخودآگاه از فرهنگی دیگر الگوبرداری کرده است. ضرورت این امر یعنی مطرح کردن و ترویج رسانه ای الگوهای بومی برای کودکان ایرانی همچون راه های انجام دادن این کار از نگاه صاحبنظران و ارتباط گران حوزه رسانه ها بویژه افرادی که در حوزه کودک فعالیت دارند بسیار قابل اهمیت است زیرا هنرمند همچون دانشمند، از عناصر تأثیرگذار در جامعه است و خاستگاه اجتماعی خاص خود را دارد.

 

                                رحمان اندجی گرمارودی
                      ریاست آموزش و پرورش منطقه الموت شرقی