اطلاعیه شماره دو - درخصوص نحوه ثبت نام وارسال آثار همایش
1398/04/30

1- ثبت نام و ارسال کلیه قالب های همایش در سامانه الزامی است.
2- ارسال اثر از گزینه « ارسال مقاله / ارسال آثار » انجام خواهد شد.
1/2 – در قالب مقاله اصل مقاله در سامانه بارگذاری شود .
2/2- در قالب قصه گویی و قصه خوانی، خلاصه قصه، اهداف، کلید واژه ها در سامانه بارگذاری شود .
3/2- در محور قصه نویسی فایل نوشتاری و pDF در سامانه بارگذاری شود.
4/2- در قالب بازی و یادگیری طرح بازی، اهداف و کلید واژه ها در سامانه بارگذاری شود .
5/2- در محور فیلم کوتاه، سناریو، اهداف و کلید واژه ها در سامانه بارگذاری شود .
3- مدارک پرسنلی و تاییدیه های اداری و فیش های واریزی ( در صورت واریز شدن از طریق بانک ها ) در قسمت ارسال فایل بارگذاری شود.