جلسه هماهنگی دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی دردوره پیش دبستانی
1398/04/19

صادقی معاون تربیت بدنی وسلامت اداره کل دراین جلسه بیان کرد: هویت کودکان به صورت غیرمستقیم تحت تاثیرمعلم، مدرسه وخانواده قرار می گیرد.

سپس طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی گفت: اجرای همایش هویت کودکان ایران اسلامی گام بسیار کوچکی است  درشکل گیری هویت کودکان وقطعا بسیار اثر گذارخواهدبود.

معاون آموزش ابتدایی افزود: تلاش وهمکاری تمام کمیته ها در کنار یکدیگر با همکاری سایر دستگاه ها دردوره ای که کشور در فشار اقتصادی قرار دارد نقطه ی عطفی برای بهبود اجرای همایش می باشد.

درادامه پس از بحث وتبادل نظر پیرامون برگزاری هرچه با شکوه تر این همایش تصمیمات لازم درخصوص نحوه برنامه ریزی وفعالیت کمیته های مختلف اتخاذ گردید.