جلسه هماهنگی اعضای کمیته علمی همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی به منظور تعیین شاخص و ملاک های محور بازی و یادگیری
1398/04/03

اسدی دبیر کمیته علمی همایش گفت: رعایت دقت، صحت و اعتبار ملاک ها و شاخص های محور بازی و یادگیری در همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی ، می باشد.
در ادامه بابایی معاون اداره استثنایی گفت: به دلیل این که کودکان امروزی با مهارت های ادراکی – حرکتی پرورش پیدا نمی کنند و حرکت های سه عمقی و حس لمس در آن ها دیده نمی شود کودکان در هرم حسی، دچارمشکلات ادراک دیداری ، شنوایی ، عدم توجه ، تمرکزو هماهنگی چشم و دست می شوند
بابایی تصریح کرد: باید بازی هایی طراحی شود که مهارت های ادراکی – حرکتی در نظر گرفته شود . این گونه بازی هاخود منجر به یادگیری می شود واز طرفی عاملیت کودک پیش دبستانی نیز موجب تشکیل هویت می شود.
کیماسی کارشناس مسئول تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش اشاره داشت: بازی ها و محورها باید به گونه ای باشد که کودکان را به سمت هویت ایرانی اسلامی سوق داده و دارای چذابیت باشد .
کیماسی ادامه داد: اگر اینگونه یادگیری در دوره پیش دبستانی رخ دهد در بزرگسا لی افرادی ماهر پرورش خواهند یافت .
وی افزود: شاخص ها را به کمیت تبدیل کنیم تا از خطاهای هاله ای جلوگیری شود .
سیاح کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: بهتر است در قالب فرم ، قوانین بازی ، تعداد کودکان و گروه سنی ، فضا ، تناسب بازی با گروه سنی ، توانمندی جسمی و ذهنی کودک ، در نظر گرفته شود همچنین بازی های رایانه ای و پویا نمایی به صورت مجزا از هم و در شیوه نامه نیز قید شود
سیاح ادامه داد: لزوما حتما نباید بازی ها صرفا بومی باشد و هدف خاصی را دنبال کند .
وی تصریح کرد: در بازی ها نکات ایمنی رعایت شود و بازی های خلاقانه و بومی به طور جداگانه داوری گردد .
درپایان حاضران درجلسه به تبادل نظر پرداختند.