با نگاه ملی و معرفی استانی در همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی
1398/03/27

در این کمیته سین برنامه ی اجرایی مراسم افتتاحیه به شرح زیرتحلیل و بررسی گردید:
- چگونگی اجرای سرود جمهوری اسلامی
- تهیه کلیپ های قزوین شناسی و هویت ملی کودکان ایران اسلامی
- طراحی دکور صحنه
- سخنرانان علمی همایش
در ادامه حبیب پورهمکارصداوسیمای مرکز قزوین، زرآبادی پور از همکاران بخش هنری شهرداری قزوین، باقری رییس اداره امور فرهنگی و آقازمانی کارشناس مسئول دوره اول که حاضرین در جلسه بودند به بیان نظرات و پیشنهادات خویش در اجرای مطلوب برنامه پرداختند.