برگزاری جلسه توجیه و تببین پنل ها و نشست های تخصصی و کارگاه های جنبی
1398/08/09

محمدرضا فدایی با اشاره  به نشست های تخصصی که به صورت جنبی و در کنار همایش برگزار می گردد، جایگاه و اهمیت کارگاه های تخصصی در زمینه پیشبرد اهداف همایش را مطرح کرد. وی افزود اهمیت پرداختن به آگاه سازی اولیاء کمتر از پرداختن به موارد درسی در ساعات تدریس نیست و پرداختن به مقوله هویت در دوران پیش دبستانی می تواند ارکان هویت را در وجود کودکان تثبیت نماید.

در ادامه سین برنامه همایش و زمان و موضوع برگزاری کارگاه ها برای مدعوین تشریح  گردید و اعضای حاضر در جلسه در این مورد به بحث و گفتگو پرداختند.