برگزاري ویدیو کنفرانس دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی
1398/07/28

به منظور بررسی راهکارهای کیفیت بخشی دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی و ارایه پیشنهاد در راستای  نحوه بهره برداری از دستاوردهای همایش؛ ویدیو کنفرانس دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی  برگزارشد.