محورهای همایش

قالب های ارائه ی آثار

  • مقاله
  • فیلم کوتاه
  • بازی و یادگیری
  • قصه گویی / قصه نویسی / قصه خوانی

 

محورهای مقالات همایش

  • ماهیت، ضرورت و مولفه های هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستان
  • عوامل موثر در شکل گیری هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستان
  • آسیب شناسی فرآیند شکل گیری هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستان
  • تجارب جهانی در زمینه شکل گیری هویت در دوره کودکی