فرمت نگارش مقالات

 

 

فرمت نگارش مقالات فارسی: 

 

 

فرمت نگارش مقالات انگلیسی:

 

 

 

راهنمای نگارش مقاله


عنوان مقاله
اولین بخش یك مقاله عنوان است كه باید اشتراكاتي با موضوع اصلي تحقیق داشته باشد و به شكلي جذاب جمله بندی شده باشد . نكات زیر در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند: حتي الامكان باید دقیق و رسا بوده و از به كار بردن اصطلاحات ناآشنا یا اختصاری خودداری شود. عنوان مقاله حتي الامكان باید جمله خاصي باشد كه نكات اصلي و عمده موضوع را در بر داشته باشد به طور معمول )نه همیشه( و در نام گذاری اكثر تحقیق ها این نكات در نظر گرفته مي شود: چه چیزی را مي خواهیم بررسي كنیم، در چه جامعه ای، در كجا (و در چه زماني). مثلا عنوان یك مقاله مي تواند این باشد: بررسي رابطه سطح سواد مادران و تغذیه كودكان در شهر قزوین

 

چكیده تحقیق
چكیده پس از عنوان بیشتر از سایر بخشهای یك مقاله خوانده مي شود و در چكیده قسمت های مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتایج تحقیق به صورت خلاصه ذكر مي شود. متن بسیاری از مقاله ها به طور كامل در دسترس ما نیست و گاهي فرصت برای خواندن تمام مقاله نداریم و از رو چكیده مقاله اهمیت زیادی دارد. در اكثر مجلات تعداد كلمات چكیده این كلمه محدود 150 تا 250 كلمه است . در پایان واژگان كلیدی كه بین 5 - 3 واژه كه با كاما )،( از هم جدا شده و در یك خط باشند آورده مي شود .


مقدمه
در این بخش به بیان مساله، اهمیت موضوع، ادبیات و پیشینه تحقیق ، اهداف و فرضیههای پژوهش پرداخته مي شود. مقدمه یك مقاله پژوهشي ضمن بیان مساله و تشریح موضوع به آن مساله پاسخ مي دهد كه ارزش مطالعه حاضر برای انجام آن چه بوده است. در حقیقت با مطالعه مقدمه یك مقاله پژوهشي، خواننده با مساله تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درك مي كند. متن مقدمه باید روان باشد و حتي الامكان به صورت خلاصه و حداكثردر 2 صفحه تایپ شود.


روش شناسی تحقیق
در این قسمت از مقاله چگونگي و روش انجام پژوهش توضیح داده مي شود؛ به عبارت دیگر روش تحقیق ، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش )چگونگي بررسي روایي و پایایي ابزارها( و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته ميشود لازم به ذكر است مقاله های غیر پژوهشي از جمله مقالات كتابخانه ای و كیفي از این حیث مستثني هستند .

 

یافته های تحقیق
در این قسمت نتایج بدست آمده از پژوهش ذكر مي شود. نتایجي كلیدی مطالعه باید با كلمات روان و دقیق و بدون بزرگ نمایي ذكر شود. از روشهای مختلفي برای ارائه نتایج استفاده مي شود. استفاده از اعداد، جداول و نمودارها كمك شایاني به ارائه مطلب مي نماید اما لازم است داده های جداول و نمودارها به طور كامل تشریح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در مواردی كه از روش ها و آزمون های آماری برای بررسي نتایج و تحلیل داده ها استفاده شده باشد، باید نوع آن نیز ذكر شود .

 

بحث و نتیجه گیری
در این قسمت به تفسیر نتایج ارائه شده مي پردازیم. همچنین مي توان به مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتیجه گیری نمود. در صورت لزوم مي توان پیشنهادهایي برای انجام مطالعات بهتر و كامل تر در آینده ارائه داد .

 

فهرست منابع
در پایان لازم است كلیه منابعي كه در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، به شیوه ای مطلوب ذكر شوند. شیوه نگارش منابع در نشریات و همایش های مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمایي این نشریات و همایش ها و شرایط نگارش مقالات كمك بگیریم ولي بیشتر از روش APA استفاده مي گردد .
به عنوان مثال

حافظ نیا، محمدرضا (1388). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات سمت