پیشنهادات

فرهیخته گرامی؛ نظر به برگزاري دومين همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني، با ثبت نظرات خود دراين زمينه ما را یاری فرمائید:

راه هاي شكل گيري هويت ملي دركودكان به خصوص در دوره پيش از دبستاني؛ از نگاه شما چه مواردي مي باشد؟