بازی و یادگیری

معیارهاي طراحی بازی:

    لازم است بازي هاي هويت محور متناسب با گروه سني نوآموزان پيش دبستاني (گروهي،كلاسي يا فضاي باز) با رعايت نكات زير طراحي و ارسال شود:

  • متناسب با ویژگی ها و نيازهاي جسمی ، عاطفی و اجتماعی كودكان
  • توجه به پرورش و هماهنگي مهارت های حسی- حركتی، تقویت دقت و تمركز، عكس العمل به موقع، پرورش خلاقیت، اعتماد به نفس، تصمیم گیری فردی، نگاه تازه وجدید به دنیای اطراف،كشف و حلّ مسئله و ...
  • وجود معنا و مفهوم منطقی و انسجام بین بخش های مختلف بازی
  • پرهیز از روش های نامناسب در برخورد با كودكان ناموفق ( برنده و بازنده، اخراج و...)
  • وجود عناصر جذاب براي كودكان مانند: ریتم، نقش پذیری، تحرك و ... با رعايت ارزش هاي اعتقادي و فرهنگي
  • ترویج، احیا و باز آفريني بازی های بومي و سنتی مناسب كودكان

شرایط ، مدارک مورد نیاز و سایر موارد مربوط به ثبت نام بخش بازی و یادگیری را از پیوندهای زیر دریافت نمایید:

 

 

  

دریافت شیوه نامه محور بازی و یادگیری

دریافت فرم ثبت نام محور بازی و یادگیری